Stanovy

Preambule

 
Stanovy Bike Team upravují postavení, úlohy a složení klubu založeného podle zákona č.83/1990 Sb.
 
Článek 1.
Základní ustanovení
 
1.   Název sdružení:
      -registrovaný název sdružení je Bike Team (dále jen klub),
 
2.   Sídlo sdružení: Makotřasy 120, Lidice 273 54
 
 
Článek 2.
 
Cíle a předmět činnosti
 
1.  Základním cílem klubu je podpora sportovních aktivit členů klubu, především v oblasti cyklistiky.
 
2.  Předmětem činnosti klubu je účast na sportovně-kulturních akcích, vlastní pořádání sportovně-kulturních aktivit, dále pak podpora mládeže               
     ve sportovních aktivitách.
 
 
Článek 3.
 
Vznik a zánik členství
 
1.   Členem klubu se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami klubu, a požádá o přijetí do klubu.
 
2.   Členství v klubu pozbývá platnosti vystoupením, vyloučením, nebo úmrtím člena.
 
3.   Člen může být vyloučen jestliže i přes důrazné upozornění Prezídia porušuje povinnosti vyplývající z těchto stanov, nebo dopustí li se takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím v klubu. Vyloučení schvaluje výroční balík.
 
 
Článek 4.
 
Řídící orgány klubu
 
1.   Nejvyšším orgánem klubu je Výroční balík, který má právo měnit stanovy, ze svých členů volit a odvolávat Prezídium, schvalovat návrh rozpočtu klubu.
 
2.   O zásadních záležitostech hlasují všichni členové klubu hlasováním. Rozhodnutí je platné, bylo-li přijato prostou většinou hlasů všech přítomných členů.
 
3.   Výroční balík se schází podle potřeby, minimálně však jednou ročně. Výroční balík je svoláván Prezídiem klubu.
 
4.   V čele klubu stojí tříčlenné Prezídium složené z Prezidenta, voleného na 1 rok a dvou jednatelů,taktéž volených na 1 rok.
 
5.   Členové Prezídia reprezentují klub a jednají jménem klubu navenek. Toto oprávnění má každý člen Prezídia samostatně.
 
6.   Prezídium je ve své činnosti odpovědné Výročnímu balíku.
 
7.   Prezídium je zvoleno na prvním ustavujícím zasedání Výročního balíku. Do té doby je klub řízen Přípravným výborem s určeným            
      zmocněncem oprávněným jednat jejich jménem.
 
Článek 5.
 
Hospodaření klubu
 
1.   Zdrojem příjmů klubu jsou členské příspěvky, jejichž výši navrhuje Prezídium a schvaluje Výroční balík, dále pak sponzorské dary a jiné      
      zdroje související s činností klubu.
 
2.   Veškeré příjmy jsou používány k pokrytí klubových výdajů, na podporu sportovních aktivit členů klubu.          
 
3.   O hospodaření se svěřenými  finančními prostředky podle schváleného rozpočtu rozhoduje a odpovídá Prezídium.
 
 
Článek 6.
 
Práva a povinnosti členů
 
1.   Členové klubu mají právo:
 - účastnit se všech akcí klubu, využívat k tomu majetek klubu,
 - volit a být volen do řídících orgánů klubu,
 - obracet se na orgány se svými podměty, návrhy, stížnostmi,
 - požádat Prezídium o informaci o stavu hospodaření s finančními prostředky klubu.
 
2.   Členové klubu jsou povinni:
 - hradit členské příspěvky,
 - šířit dobré jméno klubu,
 - v případě potřeby se aktivně podílet na činnosti klubu.
 
 
Článek 7.
 
Zánik klubu
1.  Klub může zaniknout:
 - rozhodnutím Výročního balíku o rozpuštění, nebo sloučení,
 - pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.
 
2.   Před zánikem klubu se provede majetkové vyrovnání.
 
Článek 8.
 
Závěrečná ustanovení
 
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR a tímto dnem vzniká klub.